ALGEMENE VOORWAARDEN
Summma International B.V.

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven,

Summma International B.V., alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen en/of
concernrelaties, derhalve iedere onderneming waarmee Summma International B.V.,
in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden, dan wel waarin Summma
International B.V., een deelneming als bedoeld in art. 2:24c BW heeft, hierna nader
aangeduid met ´wij´, ´ons´ of ´onze´.
Wederpartij en/of opdrachtgever: ieder (publieke en private rechts-)persoon die met
ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt.
vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij en/of opdrachtgever.

2. Algemeen
2.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten – hoe ook genaamd – en de uitvoering
daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Deze
voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende-, vervolg- en andere
aanverwante opdrachten aan en uitgevoerd door ons. Afwijkingen dienen
uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
2.3 Afspraken met personeelsleden van ons binden ons niet, tenzij deze schriftelijk en
bevoegd namens ons zijn bevestigd.
2.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing.
2.6 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan communicatie tussen partijen per e-mail.

3. Aanbieding
3.1 Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden schriftelijk verstrekt,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Wij hebben het recht om in een aanbieding
uitdrukkelijk melding te maken van het feit dat het een vaste maar nog altijd
vrijblijvende aanbieding betreft, die geldig is voor antwoord tot op een aangegeven
datum en tijdstip.
3.2 Wij gaan uit en wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of
namens hem aan ons gegeven ontwerpen, specificaties, (elektronische) bestanden en
andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren. De uitvoering van de
overeenkomst wordt door ons verricht op basis van deze gegevens, tenzij met de
opdrachtgever schriftelijk anders wordt overeengekomen.
3.3 Basis voor de aanbieding vormen de ten tijde van de aanbieding geldende brutolonen
en prijzen van materialen en diensten. Indien na het verstrijken van de
geldigheidsduur van de aanbieding een of meer van de hier genoemde
kostenfactoren wijzigen, zijn wij gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig
aan te passen.
3.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot
acceptatie van een order. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen
indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij ons daarmee
schriftelijk akkoord hebben verklaard.
3.5 Wij behouden ons alle rechten voor tot wijziging van de gegevens in onze
vrijblijvende aanbiedingen en tot geringe aanpassing en/of afwijking op de bij de
aanbiedingen gevoegde tekeningen, schetsen, rapporten, contracten,
gebruiksvoorschriften en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen,
monsters, verpakkingen of andere materialen. In dergelijke gevallen zijn wij niet
aansprakelijk.
3.6 De in onze aanbiedingen genoemde tijdstippen voor transport, levertijden en andere
voor door ons te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal, indicatief en
slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de wederpartij geen onmiddellijke
aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Een overeengekomen prestatietijd is
derhalve geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige aflevering dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen waarbij
alsnog een termijn van ten minste 10 werkdagen gegund moet worden alvorens wij
in verzuim zullen kunnen geraken.
3.7 Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te
kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te
brengen voor zover wij de wederpartij voorafgaand aan het doen van een aanbieding
hierop hebben gewezen.

4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt eerst dan tot stand indien deze door ons schriftelijk is
bevestigd of wanneer wij bij gebreke daarvan door een begin van uitvoering van die
overeenkomst van ons akkoord daarmee blijk hebben gegeven. Bij verkoop uit
magazijnvoorraad treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke bevestiging.
4.2 Wijzigingen in de aard en/of de omvang van de uit te voeren overeenkomst zijn
alleen geldig indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
De eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening
gebracht.
4.3 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als
aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Indien zulks wordt geweigerd of
nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de
wederpartij hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.
4.4 Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een
juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de
overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen
worden doorberekend.
4.5 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen,
welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn
verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij staat in voor de
juistheid van de verstrekte informatie.
4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Prijzen
5.1 Tenzij anders vermeld zijn de door ons opgegeven prijzen gebaseerd op de
inkoopprijs en andere kostenfactoren. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, dat wil
zeggen ´Free Carrier, FCA´ conform Incoterms 2020;
– exclusief B.T.W., evt. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
eventuele tussentijdse wijzigingen of van kracht wordende heffingen van
overheidswege worden doorberekend;
– exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzend, administratie
en verzekering;
– vermeld in EURO (€); eventuele tussentijdse koerswijzigingen worden
doorberekend.
5.2 Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn wij
gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met
inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften. Voor
werkuren buiten de gebruikelijke werktijden kunnen wij een tarief berekenen van
150% van het geldende uurtarief.
5.3 Indien door de wederpartij voor het uitoefenen van werkzaamheden materialen ter
beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken
tot een maximum van 20% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen
kostprijs van de betreffende materialen.

6. Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder
korting of verrekening, of middels storting of overmaking op een
door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 7 dagen na factuurdatum maar
tenminste ten allen tijden 100% betaald voorafgaande aan de pick-up/levering van
de goederen te geschieden.
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of
verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een
door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 7 dagen na factuurdatum. De op
onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2 Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van
eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter
voldoening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een
andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
alsmede de kosten worden voldaan.
6.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Rente en kosten
7.1 Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum de wettelijke
(handels)rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog)
openstaande bedrag, alsmede alle door zijn nalatigheid veroorzaakte schade, zoals
bijvoorbeeld wisselkoers-verschillen.
7.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van
de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van
rechts en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het
liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van
voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een
minimum van € 250,-

8. Levering
8.1 Vanaf de levering, staat het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders
overeengekomen, geschiedt levering af het magazijn van ons bedrijf, dat wil zeggen
´Free Carrier, FCA´ conform Incoterms 2020.
8.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport
gereed staat.
8.3 Indien de levering geschiedt op basis van ‘Incoterms’, zullen de op het moment van
sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn.
8.4 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem
afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
8.5 De wederpartij is verplicht het geleverde op eventuele tekorten en/of beschadiging
te (laten) controleren, zulks binnen 5 werkdagen na aflevering, dan wel na ons
bericht dat het geleverde ter beschikking van de wederpartij staat.
8.6 Wij zijn gerechtigd tot deelleveranties, die wij afzonderlijk kunnen factureren.
8.7 Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
8.8 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn
afgenomen of indien de wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de zaken door ons voor
rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de
wederpartij gehouden tegen voldoening van onze desbetreffende factuur(en).

9. Transport en risico
9.1 Het risico van de zaak gaat over op het moment waarop wij de zaken volgens de
overeenkomst ter beschikking hebben gesteld aan de wederpartij, tenzij anders
wordt overeengekomen.
9.2 Indien en voor zover overeengekomen wordt dat wij voor transport zullen
zorgdragen, vindt opslag, laden, transport en lossen plaats voor rekening en risico
van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De wederpartij moet zich
tegen bedoelde risico´s verzekeren.
9.3 De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake
transport/verzending, komen voor rekening van de wederpartij.

10. Annulering, opschorting en ontbinding
10.1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke
oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen. Indien de wederpartij nadat
een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en wij hier mee
instemmen, is de wederpartij gehouden ons alle tot dan gemaakte kosten te
vergoeden en wordt 25% van de orderprijs (excl. B.T.W.) als annuleringskosten in
rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding,
waaronder begrepen gederfde winst.
10.2 Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten
voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot
opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
10.3 In geval de wederpartij:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek
tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
van zijn eigendommen wordt gelegd,
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
– enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet
nakomt,
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde
termijn te voldoen,
– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of
reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling
van zijn bedrijf, hebben wij door het louter plaatsgrijpen van een dergelijke
omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag
verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten,
terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te
eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
10.4 Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten,
behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.6 Ingeval van opschorting of ontbinding behouden wij steeds het recht
schadevergoeding te vorderen.

11. Overmacht
11.1 Onder «overmacht» wordt verstaan:
elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan
worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
11.2 De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij
daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
11.3 Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die
de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
11.4 Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen
een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan
verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de
geleden of te lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.
11.5 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden
moeten nakomen.
11.6 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder
dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle
aansprakelijkheid onzerzijds voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect,
ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, verleende diensten of
verrichte werkzaamheden, zowel bij de wederpartij als bij derden, uitdrukkelijk
uitgesloten.
12.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons
personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst worden of zijn ingeschakeld.
12.3 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval
het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan.
12.4 Indien van de zijde van de opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of
gebrekkige gegevens worden verstrekt, zullen wij voor de gevolgen hiervan niet
aansprakelijk zijn en zullen de hieruit voor ons voortvloeiende kosten afzonderlijk in
rekening worden gebracht. Eventuele overeengekomen (leverings)termijnen, ook
indien deze het karakter hebben van fatale termijnen, zijn vanaf dat moment slechts
streefdata.
12.5 De opdracht moet worden uitgevoerd binnen de met de opdrachtgever afgesproken
termijn, behoudens omstandigheden die aan ons redelijkerwijs niet kunnen worden
toegerekend. Tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, betreft dit geen fatale termijn, zodat voor het intreden van het
verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op onze eventuele
aansprakelijkheid wegens overschrijding van deze termijn is ook dit artikel van
toepassing.
12.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor het afvoeren, terugnemen of anderszins, van
transporten/of consumentenverpakkingen, die ter uitvoering van de opdracht
gebruikt zijn.
12.7 Onze eventuele aansprakelijkheid eindigt in ieder geval één jaar na levering. Hierna
kan er geen vordering tot schadevergoeding meer aanhangig worden gemaakt.
12.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij
ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen. Derhalve kunnen de eventueel
aangesproken personen belast met het uitvoeren van onze opdracht daarop
eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

13. Vrijwaring
13.1 De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor
alle aanspraken van derden (of overheidswege) in verband met de uitvoering van de
overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.
13.2 Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid
plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op
rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt,
voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in
omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens
risicosfeer behoren, behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening
aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening
aan wederpartij.

14. Geheimhouding en privacy
14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen.
De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het
Doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2 Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen
op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.
14.3 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie
persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een
persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij
uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst
dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons
toerekenbaar zijn.

15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 Geleverde goederen en daarop betrekking hebbende documenten blijven ons
eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte
leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden,
met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald.
15.2 De wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te
verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen en
documenten bij hem terug te halen.
15.3 De wederpartij is niet bevoegd de goederen en documenten aan derden te
verpanden of enig recht daarop aan derden te geven. Een wederpartij die als
wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het door ons
gemaakte eigendomsvoorbehoud wel mogen verkopen en doorleveren voor zover
dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In dat
geval is de wederpartij verplicht om onder eigendomsvoorbehoud door te leveren.

15.4 De wederpartij is verplicht de goederen zorgvuldig en voldoende herkenbaar als ons
eigendom te bewaren en 100% verzekerd te houden.
15.5 Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt,
vormt de wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw
gevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst
verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van
volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw
gevormde zaak.
15.6 Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij steeds verleend of
overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
15.7 Wij kunnen de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,
producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en resultaten
van de dienstverlening van ons onder ons houden, ondanks een bestaande
verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan ons verschuldigde bedragen
betaald heeft.

16. Rechten van intellectuele eigendom
16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of
aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde tekeningen, schetsen, rapporten,
contracten, gebruiksvoorschriften en andere bescheiden, alsmede maquettes,
modellen, monsters, verpakkingen of andere materialen, evenals voorbereidend
materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons. De wederpartij verkrijgt uitsluitend
de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden
toegekend.
16.2 Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking,
openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot
gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
16.3 Overdracht van een recht van intellectuele eigendom kan slechts schriftelijk en
uitdrukkelijk geschieden.
16.4 Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van ons te herhalen, ook
niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons
betreft, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
16.5 Wij kunnen voorwaarden verbinden aan het verlenen van onze in lid 4 bedoelde
toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder mede begrepen.
16.6 Indien partijen zijn overeengekomen, dat de directie tijdens de uitvoering niet door
ons zal worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever ons in de gelegenheid te stellen
erop toe te zien, dat de verwezenlijking van haar ontwerp geschiedt in
overeenstemming met onze bedoelingen.
16.7 De werkzaamheden, die wij bij het in lid 6 bedoelde toezicht verrichten, worden
afzonderlijk gehonoreerd.
16.8 Wij hebben het recht onze ontwerpen bij herhaling te verwezenlijken, voor zover
redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich daartegen niet verzetten en
niet dan nadat wij met de eerdere opdrachtgever overleg hebben gepleegd, of,
indien de eerdere opdrachtgever niet voor overleg openstaat, niet dan nadat wij hem
op de hoogte hebben gesteld.

17. Reclames en gebreken
17.1 Eventuele reclames ten aanzien van gebreken, of facturen, worden door ons slechts
in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 5 dagen na levering van
de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk – per aangetekende brief
– hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten,
dan wel binnen een zelfde termijn nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden
ontdekt.
17.2 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde,
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet
meer door ons in behandeling genomen.
17.3 Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht
alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Nakoming geldt als enige en
algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook,
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.4 Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht
tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan
slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
17.5 Indien dit door ons wordt verlangd is de wederpartij verplicht de desbetreffende
goederen in originele staat en verpakking franco aan ons te retourneren.

18. Afwijkingen en kwaliteitscontrole
18.1 Gewichts- en/of kwaliteitsvaststelling dient te geschieden op het moment van
overgang van het risico van schade aan of verlies van verkochte goederen
zoals bepaald in artikel 9.
18.2 Wordt door de wederpartij niet voor gewichts- en/of kwaliteitsvaststelling zorg
gedragen, dan gelden onze vaststellingen dienaangaande als bindend.
18.3 Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren,
dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in
de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de goederen, geven de
wederpartij noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren.
18.4 Een afwijking van maximaal 10% geldt als geringe afwijking als bedoeld in artikel
18.3.
18.5 Alle certificaten in het land van oorsprong afgegeven, die gewoonlijk voor importeurs
als afdoende bewijs gelden met betrekking tot de kwaliteit, gelden voor de
wederpartij eveneens als afdoende bewijs voor de kwaliteit.

19. Toepasselijk recht
19.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk
uitgesloten.
Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden
kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling
uitsluiting toelaat.

20. Geschillen
20.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als
zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende
voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Overijssel (Nederland), tenzij
dwingende wettelijke bepalingen anders zouden voorschrijven.
20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3 Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten
beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen
stellen.
20.4 In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden
rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden
geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd
door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de
scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als
scheidslieden zullen bepalen.
20.5 Indien partijen ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan een mediator, zal door
partijen in goed onderling overleg een onafhankelijke mediator worden aangewezen
die tussen partijen zal bemiddelen. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen
bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid.
De kosten zullen door partijen zelf worden gedragen.

21. Wijziging en uitleg van de voorwaarden
21.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
21.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold
ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.